r e k l a m a


Dlaczego Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji MDK w Gliwicach?

Dlaczego Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji MDK w Gliwicach?

Publikujemy odpowiedź Kuratorium, którą otrzymała nasza redakcja:
1. Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji z dniem 31 grudnia 2021 r. Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach (MDK), ponieważ pomimo zapewnień Miasta w Gliwicach, nie można mieć pewności, iż obecna oferta MDK-u w całości będzie realizowana w nowej miejskiej jednostce – Centrum Kultury Victoria (które de facto nie prowadzi jeszcze swojej działalności) oraz, że uczestnikom zajęć zapewniona zostanie ich kontynuacja.
2. Wydając przedmiotową opinię, Śląski Kurator Oświaty jako organ nadzoru pedagogicznego jest obowiązany przede wszystkim kierować się dostępnością edukacji oraz jej odpowiednim poziomem.
3. Jednym z warunków koniecznych do likwidacji jedynej placówki wychowania pozaszkolnego w mieście jest zapewnienie przez organ prowadzący wychowankom możliwości kontynuowania zajęć w placówce podobnego typu. Centrum Kultury Victoria – jednostka kultury, spełniałaby to wymaganie, pod warunkiem faktycznego zapewnienia ciągłości prowadzenia zajęć przejętych po MDK.
4. Kierując do Śląskiego Kuratora Oświaty wniosek o wydanie opinii 28 czerwca br. (na wydanie opinii ŚLKO ma 30 dni), organ prowadzący nie zapewnił możliwości oceny organizacyjnych warunków przyjęcia dzieci, młodzieży i pełnoletnich uczestników zajęć w MDK przez inną jednostkę, która swoją działalność rozpocznie dopiero 1 grudnia 2021 r.
5. Założenia projektu działania nowej jednostki kultury na dzień wydania nie stanowią gwarancji, że zapewni ona możliwość nieodpłatnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach, w dotychczasowej formie i tematyce, dostosowanej do ich zainteresowań i potrzeb oraz zatrudnienia profesjonalnej kadry, w tym zwłaszcza z likwidowanej placówki.
6. W sprawie pozostały liczne wątpliwości, pomimo otrzymania od organu prowadzącego uzupełnienia uzasadnienia wniosku. Nie było podstaw do stwierdzenia, że warunek o zapewnieniu możliwości kontynuowania przez dotychczasowych uczestników zajęć(w tym z powiatu gliwickiego i osób pełnoletnich), został spełniony, tj. że uczestnikom zajęć prowadzonych w MDK zapewniono możliwość ich kontynuowania w innej placówce podobnego typu, tu – w samorządowej jednostce kultury.
7. W trakcie gromadzenia materiału, będącego podstawą do wydania opinii, wysłuchano głosu nauczycieli, rodziców i pełnoletnich uczestników zajęć orgaznizowanych przez MDK, którzy licznie skorzystali z możliwości wypowiedzenia się w tak ważnej dla nich sprawie mimo wakacji i okresu urlopowego. Stwierdzili, że nikt wcześniej nie dał im takiej okazji.
8. Gwarancje, jakie daje Miasto Gliwice, nie mają pokrycia w jego działaniach i są niejasne, np.: powody dla których nauczyciele MDK mieli podejmować decyzje w sprawie swojego dalszego zatrudnienia na długo przed datą faktycznej likwidacji placówki (tj. przed 31 grudnia 2021 r.)
9. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego po raz kolejny zapewnia, że oferta MDK nie zostanie zmniejszona, a jej wysoka jakość zostanie utrzymana. Odnosząc się do powyższego, należy zwrócić uwagę, iż Miasto Gliwice niekonsekwentnie określa kto i na jakich warunkach ma zapewnić możliwość kontynuacji zajęć po likwidacji MDK. Raz (np. w uzasadnieniu do projektu uchwały intencyjnej) mowa o przejęciu w całości zadań MDK przez nową jednostkę kultury, co jakoby ma nie spowodować ograniczenia oferty zajęć realizowanych przez MDK, bowiem aktualni odbiorcy oferty tej placówki będą mieli możliwość kontynuacji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CK Victoria, jak również w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach. Natomiast innym razem (np. w uzupełnieniu wniosku) mowa o przejęciu prowadzenia zajęć przez inne placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Gliwice we współpracy z CK Victoria. Miasto Gliwice zapewnia także o prowadzeniu zajęć w dotychczasowych lokalizacjach. W opinii dostrzeżono, że faktycznie MDK prowadzi zajęcia w różnych lokalizacjach na terenie miasta, ale jak wynika z analizy planu zajęć placówki, znacząca ich część organizowana jest jednak w ostatnio wyremontowanych oraz profesjonalnie i bogato wyposażonych pracowniach w obiekcie przy ul. Barlickiego 3 i przy ul. Parkowej 5.
10. Śląski Kurator Oświaty wydając opinię negatywną w sprawie likwidacji MDK-u, jako organ stojący na straży praworządności, kierujący się w realizacji swoich zadań poszanowaniem kompetencji innych organów działających na rzecz wysokiej jakości edukacji, wziął pod uwagę przede wszystkim stan faktyczny i prawny we wspomnianej sprawie.
11. Zapewnienia Naczelnika Wydziału Edukacji, że oferta MDK nie zostanie zmniejszona powinny znaleźć potwierdzenie w zatwierdzonym w maju 2021 r. przez organ prowadzący arkuszu organizacji placówki na rok szkolny 2021/2022. Stąd, wobec wielokrotnie powtarzanych zapewnień naczelnika Wydziału Edukacji UM Gliwice o niezmienionej formie, tych samych lokalizacjach oraz niezmniejszonym wymiarze zajęć w kolejnym roku szkolnym, organizacja zajęć w MDK w Gliwicach od 1 września 2021 r. zostanie poddana kontroli organu nadzoru pedagogicznego.
12. Negatywna opinia w sprawie zamiaru likwidacji MDK, a tym samym utrzymanie jedynej w Gliwicach placówki wychowania pozaszkolnego, nie ma wpływu i nie ogranicza działań Miasta Gliwice, dotyczących powołania z dniem 1 grudnia 2021 r. jednostki kultury CK Victoria. O niełączeniu do tej pory tych spraw może świadczyć fakt, że uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu CK Victoria podjęto 17 czerwca br., tj. przed wystąpieniem do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie zamiaru likwidacji MDK i nie czekając na wynik postępowania toczącego się przed tym organem.
13. Wydanie negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji MDK w Gliwicach przez Śląskiego Kuratora Oświaty i złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie przez Prezydenta Miasta nie są „utrudnieniami proceduralnymi”, jak je nazywa naczelnik Wydziału Edukacji UM Gliwice, lecz normalnym tokiem postępowania administracyjnego, który wymaga uwzględnienia i uszanowania.
14. Krótkie terminy i pośpiech towarzyszący wdrażaniu pomysłu przez organ prowadzący nie sprzyjał i nadal nie sprzyja całemu przedsięwzięciu. MDK to placówka posiadająca znaczący dorobek oraz bogate tradycje. Istnieje od ponad 70-lat i rokrocznie zapewnia atrakcyjne i wartościowe zajęcia dla ok. 1100 uczestników. Nieodpowiedzialnym byłoby jego zaprzepaszczenie, przekreślenie pochopną decyzją o likwidacji wieloletniego wysiłku i zaangażowania wychowanków, rodziców i nauczycieli działających dla dobra dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Rekomendacje ŚLKO
ŚLKO ma na uwadze zasadę zapewnienia samodzielności gminy w zakresie wykonywania jej zadań własnych i zadań publicznych w dziedzinie oświaty. Jego rolą nie jest wydawanie opinii oceniających zasadność działania gminy, lecz wykonywanie zadań przypisanych mu przez prawo w zakresie wypowiadania się w sprawie kształtowania lokalnej sieci szkół i placówek. Młodzieżowy Dom Kultury miał być w zamiarach Miasta zlikwidowany 31 grudnia 2021 r., a od 1 września prowadzić swoją działalność w niezmienionej formie i na niezmienionych zasadach. Stwórzmy zatem warunki do spokojnej pracy nauczycielom i czerpania przyjemności z zajęć ich uczestnikom oraz poczekajmy na zakończenie postępowania przed Ministrem Edukacji i Nauki.

zastępca dyrektora Delegatury w Gliwicach dr Wojciech Zając

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jan
Jan
2 lat temu

I słusznie, bo w Gliwicach niszczy się wszystko, co ma historię, osiągnięcia i wieloletnią tradycję. Np. Operetka, tramwaje, zieleń, a teraz MDK….

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI