Porady prawne: Czy muszę płacić abonament RTV?

Jeden z naszych Czytelników zapytał, jak obecnie wygląda sprawa obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Tradycyjnie na pytanie odpowiedziała Kancelaria Radców Prawnych „AMC Anna Mianowska, Michał Chwastek” z Gliwic.

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w ustawie z dnia 21 kwietnia o opłatach abonamentowych. Zgodnie z ustawą opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych w, a cel ustawy ma umożliwić realizację misji publicznej.
W przepisie art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych wymieniony jest katalog osób zwolnionych od ponoszenia opłat abonamentowych, i są to:
1)   osoby, co do których orzeczono o:
a)  zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b)  całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , lub
c)  znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , lub
d)   trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
2)   osoby, które ukończyły 75 lat;
3)   osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
4)   osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5)   osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
6)    osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7)   osoby:
a)  które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,
b)  spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ,
c)  bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ,
d)  posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e)  posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
8)   osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Opisany wyżej katalog osób zwolnionych od ponoszenia opłat abonamentowych ma charakter zamknięty, co oznacza, iż nie może być traktowany rozszerzająco. Nadto do zwolnienia od ponoszenia opłat abonamentowych wymagane jest również zgłoszenie w placówce pocztowej operatora publicznego faktu zaistnienia przesłanek warunkujący zwolnienie w terminie 14 od dnia , w którym ta zmiana nastąpiła. Zwolnienie przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia.
Reasumując zwolnienie od regulowania opłat abonamentowych jest możliwe tylko w sytuacji, gdy jesteśmy zaliczeni do katalogu podmiotów określonych w art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych, oraz gdy o tym fakcie powiadomimy operatora publicznego Poczta Polska.

——

Porad prawnych w portalu infogliwice.pl udziela Kancelaria Radców Prawnych „AMC Anna Mianowska, Michał Chwastek”, ul. Józefa Lompy 6/1, 44-100 Gliwice, tel. 784 009 991

radcy-prawni-830

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
asik
asik
8 lat temu

…a co jezeli nie posiadam telewizora, jest to mój wybór – to musze płacić czy nie?

Nick
Nick
8 lat temu

Co to za porada??????
Każdy to może z internetu wyciągnąć!
A może to reklama???

Anonimowo
Anonimowo
8 lat temu
Reply to  Nick

Oczywiście, że jest to tylko reklama kancelarii.

spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI