r e k l a m a


Straż miejska w Gliwicach szuka pracownika

Szukasz pracy? Straż miejska w Gliwicach szuka pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjno-Finansowym.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe,
– 2 lata stażu pracy,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– cieszenie się nienaganną opinią,
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a) znajomość przepisów:
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.),
– ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
– ustawa z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn.zm.).
b) dobra znajomość komputera.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
b) umiejętność pracy w sytuacjach stresujących,
c) komunikatywność,
d) dyspozycyjność,
e) odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
– kwestionariusz osobowy,
– formularze oświadczeń,
– życiorys zawodowy CV.
Dokumenty o których mowa w podpunkcie a i b dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie spraw oraz sporządzanie dokumentacji w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych,
b) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków oraz dochodów budżetowych,
c) prowadzenie ewidencji wykorzystania planu wydatków budżetowych w ujęciu budżetu zadaniowego,
d) dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu Finansowo-Księgowego,
e) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz pozostałych sprawozdań opisowych w zakresie wydatków, dochodów budżetowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
f) przygotowanie analiz oraz rozliczeń finansowych,
g) prowadzenie analitycznej ewidencji dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń należności,
h) rozliczanie należności budżetowych w zakresie zajęć komorniczych,
i) prowadzenie ewidencji w rejestrach sprzedaży i zakupu w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT,
j) prowadzenie księgowości Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników Straży Miejskiej w Gliwicach (przygotowywanie przelewów).

Warunki pracy:
a) praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
b) miejsce pracy budynek Straży Miejskiej w Gliwicach,
c) praca pod presją czasu,
d) tryb pracy: 8 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
e) umowa o pracę zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to specjalista,
b) zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
c) dodatkowe atuty: możliwość korzystania z własnej siłowni.
d) planowany termin zatrudnienia: styczeń 2021 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kompletu dokumentów własnoręcznie podpisanych do siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie: do 11 grudnia 2020 r. do godziny 13:00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na ww. adres do 11 grudnia 2020 r. do godziny 13:00
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty i wykonanie fotokopii. Pracownik wydziału Organizacyjno-Finansowego będzie się kontaktował w celu przekazania numeru referencyjnego.
Oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być własnoręcznie podpisane.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI