r e k l a m a


Szukasz pracy? Zostań strażnikiem miejskim

Szukasz pracy? Straż Miejska w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• ścisła współpraca z radami osiedla oraz mieszkańcami w zakresie ochrony porządku,
• podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym celu z innymi służbami, instytucjami i organizacjami,
• udział w zabezpieczeniach i akcjach,
• obsługa monitoringu miejskiego,
• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
• kontrola punktów skupu surowców wtórnych, dzikich wysypisk, wyznaczonych targowisk i innych miejsc handlowych na terenie gminy oraz miejsc zagrożonych wykroczeniami lub przestępstwami.

Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• ukończone 21 lat,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
• cieszenie się nienaganną opinią,
• sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów:
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.),
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1990 z późn.zm.),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 928),
• umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
• prawo jazdy kat. B,
• dobra znajomość obsługi komputera,
• dobra znajomość topografii miasta Gliwice.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
• komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność,
• odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• praca patrolowa w terenie,
• praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
• miejsce pracy: Miasto Gliwice,
• równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
• pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:
• kwestionariusz osobowy,
• formularze oświadczeń.
Dokumenty dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory lub w pokoju 102B.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do pokoju 102B w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie:
do 06 sierpnia 2019 r. do godziny 13:00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”.
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do 06 sierpnia 2019 r. do godziny 13:00
Dokumenty należy złożyć z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy przesłać pliki w postaci jpg lub pdf.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 09 sierpnia 2019 r.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI