Budżet Gliwic. Na co wydane zostaną pieniądze?

Pieniądze w budżecie Gliwic. Skąd pochodzą? Na co zostaną wydane?

Ponad 56,6% przewidywanych dochodów budżetowych miasta mają stanowić dochody własne (838 mln zł). Ich źródłem będą przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i firm, wpływy z opłat i podatków lokalnych, a także z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzupełnią je dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz dochody z majątku (w głównej mierze z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych), przekazywane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM-y.

W budżecie na 2021 rok przyjęto następujące założenia do planu wydatków:
Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem szybkiego wzrostu kosztów pracy, energii, usług i materiałów oraz płac nauczycieli, które w okresie od marca 2018 roku do września 2020 roku wzrosły o 28,5%, co nie zostało zrekompensowane wzrostem subwencji oświatowej (w tym okresie wzrosła jedynie o 21,62%). Subwencja nie pokrywa przyznanych podwyżek płac nauczycielskich, a wprowadzane przez rząd kolejne restrykcje w związku z pandemią COVID-19 dodatkowo zwiększają, a nie zmniejszają wydatki na realizację zadań oświatowych. Dofinansowanie przez miasto zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 128,5 mln zł.
Wielkość dofinansowania środkami własnymi zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji miastu kształtuje się na poziomie 9,5 mln zł.
Nadzwyczajne wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym na spełnienie specjalnych warunków sanitarnych – zaplanowano na ten cel środki w wysokości ok. 2 mln zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4 mln zł.
Ustalenie wydatków inwestycyjnych na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 612,5 mln zł, czyli 33,89% wydatków ogółem.

W 2021 roku miasto nadal będzie inwestować, wychodząc z założenia, że publiczne inwestycje mogą być podporą dla wielu lokalnych firm i uratować zagrożone miejsca pracy.

Pula zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wynosi ok. 546,6 mln zł, co wraz z rezerwami celowymi stanowi ponad 89,24% wydatków majątkowych. W tym na realizację projektów unijnych przypada ok. 212,1 mln zł.

Blisko połowę wydatków na inwestycje pochłoną te związane z transportem (ok. 253,3 mln zł). Uwzględniono m.in. budowę Centrum Przesiadkowego (157,2 mln zł), a także liczne zadania związane z budową i przebudową ulic, chodników, tras rowerowych i mostów oraz modernizacją sygnalizacji świetlnych (na łączną kwotę ok. 94,6 mln zł). W tej grupie do największych inwestycji należą: budowa odcinka zachodniej obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego (23 mln zł), połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską (8,2 mln zł), budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej (6,7 mln zł), przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej (6 mln zł).

W grupie inwestycji związanych z gospodarką mieszkaniową (ok. 107,2 mln zł) największe środki zostaną przeznaczone na modernizacje obiektów wchodzących w skład tzw. zasobu komunalnego (ok. 41,5 mln zł) i budynków komunalnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe (13,5 mln zł), realizację zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową (12 mln zł) oraz pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną (etap II na kwotę 4,6 mln zł) w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, a także na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (11, 4 mln zł).

W sferze oświaty i wychowania (ok. 54,2 mln zł) przewidziano m.in. modernizację budynku przy ul. ks. Ziemowita dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (19 mln zł), kontynuację budowy obiektów przy I LO przy ul. Zimnej Wody wraz z zagospodarowaniem terenu (4,2 mln zł), rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Lipowej o część przedszkolną (ok. 4,2 mln zł) oraz termomodernizację i modernizację budynków ZS-P nr 5 przy ul. Kozielskiej (2 mln zł).

Wśród inwestycji związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (ok. 82 mln zł) na uwagę zasługuje realizacja II etapu projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (35,2 mln zł), modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta (10 mln zł), budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej i S. Noakowskiego (6 mln zł) oraz modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych (2,9 mln zł). Na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i montażu instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców przeznaczono w miejskim budżecie 8,5 mln zł.

W sferze ochrony zdrowia (ok. 9,6 mln zł) do najistotniejszych zadań należy budowa nowego szpitala miejskiego. Samorząd wesprze również milionową dotacją Hospicjum Miłosierdzia Bożego, które modernizuje obiekty będące w jego użytkowaniu.

Uchwała budżetowa jest dostępna na stronie www.gliwice.eu w dolnej zakładce Samorząd (odnośnik Budżet miasta).

źródło: UM Gliwice

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI