r e k l a m a


W Gliwicach szukają strażników miejskich

Szukasz nowej pracy? Czeka na ciebie praca w Straży Miejskiej w Gliwicach na stanowisku urzędniczym strażnika miejskiego.

Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego niżej wymieniony zakres obowiązków to: młodszy specjalista – starszy inspektor. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
a) praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku,
b) kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy o odpadach,
c) prowadzenie działań kontrolnych związanych z ochroną środowiska w tym kontrolą spalania odpadów w przydomowych paleniskach,
d) dbanie o powierzony rejon w zakresie zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz tworzenia się dzikich wysypisk śmieci i prowadzenie w tym zakresie niezbędnych czynności wyjaśniających,
e) kontrola wyznaczonych targowisk oraz osób prowadzących sprzedaż w innych miejscach na terenie gminy,
f) kontrola przestrzegania obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
g) stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych działań z Radą Miasta, radami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz mieszkańcami w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.

Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) co najmniej 3 letni staż pracy,
f) ukończone szkolenie podstawowe,
g) cieszenie się nienaganną opinią,
h) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
j) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów:
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn.zm.),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795)
b) umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
c) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich,
d) prawo jazdy kat. B,
e) dobra znajomość obsługi komputera,
f) dobra znajomość topografii miasta Gliwice

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: Miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Dodatkowe atuty:
– praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
– finansowanie dodatkowych uprawnień (KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc, do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),
– możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali sportowej,
– udziału obowiązkowy w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń Taser X2 oraz X26,
– systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
– praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
– jednostka nastawiona na rozwój pracowników,
– szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych,
– korzystanie z Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
– korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– pełne wyposażenie pracownika w niezbędny asortyment.

Proponowane warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze do 4300 zł, dodatek stażowy do 20%, miesięczne nagrody motywacyjne do 500 zł oraz nagrody za szczególne osiągnięcia powyżej 400 zł w systemie miesięcznym półrocznym i rocznym.

Planowany termin zatrudnienia: październik – listopad 2021 r.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI