r e k l a m a


Zostań strażnikiem miejskim. Płacą nawet 4300 zł

Szukasz pracy? Zostań strażnikiem miejskim.

Praca w Straży Miejskiej w Gliwicach na stanowisku urzędniczym strażnika miejskiego. Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego niżej opisany zakres zadań to starszy inspektor. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
a) praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku,
b) kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy o odpadach,
c) prowadzenie działań kontrolnych związanych z ochroną środowiska w tym kontrolą spalania odpadów w przydomowych paleniskach,
d) dbanie o powierzony rejon w zakresie zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz tworzenia się dzikich wysypisk śmieci i prowadzenie w tym zakresie niezbędnych czynności wyjaśniających,
e) kontrola wyznaczonych targowisk oraz osób prowadzących sprzedaż w innych miejscach na terenie gminy,
f) kontrola przestrzegania obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
g) stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych działań z Radą Miasta, radami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz mieszkańcami w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.

Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone dwadzieścia jeden lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) co najmniej 3 lata stażu pracy,
f) ukończone szkolenie podstawowe strażnika gminnego/miejskiego,
g) cieszenie się nienaganną opinią,
h) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
j) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów:
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn.zm.),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795)
b) udokumentowany staż pracy w straży gminnej/miejskiej,
c) umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
d) prawo jazdy kat. B,
e) dobra znajomość obsługi komputera,
f) dobra znajomość topografii miasta Gliwice
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: Miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony uzgodnione podczas rozmowy kwalifikacyjnej albo okres wynikający z przeniesienia pracownika z innej jednostki.

Dodatkowe informacje:
– zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata.
– docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to starszy inspektor.
– proponowane warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze do 4300 zł, dodatek stażowy do 20%, miesięczne nagrody motywacyjne do 500 zł oraz nagrody za szczególne osiągnięcia powyżej 400 zł w systemie miesięcznym półrocznym i rocznym.
– praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
– finansowanie dodatkowych uprawnień (KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc, pojazdy uprzywilejowane, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),
– możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali sportowej,
– umożliwienie udziału w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń Taser,
– systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
– praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
– kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
– szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych,
– korzystanie z Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
– korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– pełne wyposażenie pracownika w niezbędny asortyment.
– planowany termin zatrudnienia: czerwiec – sierpień 2021 r.

Wszystkie informacje na stronie straży miejskiej w Gliwicach.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI