Gliwice zamykają urząd miejski. Napisz lub zadzwoń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Urząd Miejski w Gliwicach wprowadza ograniczenia w dostępie interesantów. Od poniedziałku, 16 marca 2020 r.,  wprowadzony zostanie zakaz swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i Jasnej oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Do budynków Urzędu Miejskiego będą wpuszczane wyłącznie osoby, załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawiennictwa. Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne ustalenie konkretnego terminu. 

 • Poniżej znajduje się wykaz najczęściej załatwianych spraw  i numery telefonów do odpowiednich wydziałów i jednostek.
 • W nagłych sprawach (bez wcześniejszego umówienia telefonicznego) dostępny będzie Urząd Stanu Cywilnego – wejście  od ul. Wyszyńskiego.
 • W Biurze Podawczym (wejście od ul. Wyszyńskiego) będzie można odebrać lub złożyć korespondencję, sugerujemy jednak przesyłanie jej pocztą.
 • UWAGA! W USC i Biurze Podawczym klienci będą przyjmowani pojedynczo!
 • Klienci pozostałych wydziałów Urzędu, umówieni telefonicznie, powinni kierować się do bocznego wejścia od ul. Zwycięstwa.
 • Wyłączona zostaje możliwość internetowej rezerwacji kolejki w sprawach obsługiwanych przez Wydział Komunikacji, nieczynny będzie także automat kolejkowy. Telefoniczna rezerwacja terminu.
 • Wszystkie kasy zlokalizowane na terenie urzędu zostaną zamknięte. Opłaty za załatwienie spraw będzie można realizować w siedzibie urzędu wyłącznie poprzez opłatomat.
 • Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego będzie można uiszczać za pomocą wpłat na konto lub w placówkach Banku Śląskiego.

UWAGA! Wprowadzone zmiany w organizacji pracy Urzędu mogą wydłużyć czas załatwiania spraw. Dziękujemy za wyrozumiałość.

INFORMACJE WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK O SPOSOBIE ZAŁATWIANIA SPRAW, WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Obsługa Klientów Referatu Rejestracji Pojazdów

 • Zapisy telefoniczne pod numerami: (32) 238-54-92, (32) 238-56-90
 • W sali obsługi mogą przebywać wyłącznie osoby zapisane na daną godzinę, na 5 minut przed przyjęciem.
 • W Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Jasnej obsługiwane będą wyłącznie osoby, które muszą odebrać dowody rejestracyjne, a które rejestrowały pojazd w tej lokalizacji oraz chcące dokonać zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.
 • Numer telefonu do umówienia wizyty w RRs przy ul. Jasnej : (32) 338-64-59
 • W przypadku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu rekomendujemy korzystanie z innych dostępnych kanałów komunikacji : e-mail, SEKAP, e-PUAP oraz przesyłanie dokumentów pocztą.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 • W sprawach bardzo pilnych, w których jest wymagana obecność interesanta, prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia z urzędnikiem terminu i godziny wizyty w UM:
 • Odbiór dowodu osobistego – nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36, (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
 • Zgłoszenie odnalezienie dowodu osobistego – nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36,
 • Zgłoszenie meldunkowe cudzoziemców – nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
 • Wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną – nr telefonów: (32) 239-12-58, (32) 239-11-39, (32) 239-11-69,
 • Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa w zw. z wyborami Prezydenta RP – nr telefonu: (32) 239-11-69,
 • Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych – nr telefonów: (32) 239-11-31, (32) 238-54-36,
 • Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – nr telefonów: (32) 239-11-47, (32) 239-11-68,
 • Wniosek o utworzenie stowarzyszenia zwykłego – nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
 • Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych – nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
 • Wniosek o utworzenie uczniowskiego klubu sportowego – nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
 • Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych – nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
 • Potwierdzenie rent zagranicznych – nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL dla cudzoziemca – nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
 • W sprawach kwalifikacji wojskowej – nr telefonu: (32) 239-12-79.

Sprawy, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl – opis usług na stronie internetowej BIP UM Gliwice: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,16

 •     Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 •     Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 •     Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
 •     Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 •     Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu,
 •     Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną,
 •     Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
 •     Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 •     Wpis do rejestru wyborców,
 •     Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
 •     Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
 • Sprawy związane z ustaleniem podatku od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-11-192, (32) 239-11-98, (32) 238-54-57, (32) 238-54-98, (32) 239-13-08, (32) 239-13-08
 • Sprawy związane podatkiem od nieruchomości osób prawnych, podatkiem od środków transportowych: (32) 238-55-60, (32) 238-56-40
 • Sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia z zakresu podatków : (32) 238-55-84
 • Sprawy związane z ustalaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 238-54-47
 • Sprawy związane z rozliczaniem wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-12-20, (32) 239-12-55, (32) 238-54-17 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 239-11-21, (32) 238-55-38); podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości osób prawnych (32) 239-13-06, (32) 239-12-24.
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat Zarządzania Nieruchomościami

 • Dzierżawy nieruchomości gminnych, trwały zarząd nieruchomości gminnych, czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji liniowych : tel. (32) 338-64-35, (32) 338-64-36, (32) 338-64-34, (32) 338-64-33, (32) 338-64-32, (32) 338-64-31, (32) 338-64-30.

Referat Skarbu Państwa

 • Dzierżawy i najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: tel. (32) 338-64-25, (32) 338-64-25, (32) 338-64-24, (32) 338-64-19, (32) 338-64-23.

Referat Zbywania Nieruchomości

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego: tel. (32) 338-64-21, (32) 338-64-22, (32) 338-64-10, (32) 338-64-11, (32) 338-64-12, (32) 338-64-18, (32) 338-64-08.

Referat Środków Trwałych: (32) 338-64-16

Zespół ds. Nabywania i Obciążania Nieruchomości Ograniczonymi Prawami.

 • Nabycia i zamiany nieruchomości, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz przeciwpowodziowych: (32) 338-64-15.
 • Służebności gruntowe przejścia i przejazdu, służebności przesytu, (na rzecz przedsiębiorców przesyłowych i na rzecz miasta Gliwice), zasiedzenie służebności, użytkowanie, ,zniesienie współwłasności,  pierwokupy nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta zamiany nieruchomości:  (32) 338-64-14.

Referat obsługi finansowej

Rozliczanie należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej, zwrot nadpłat: tel. (32) 338-64-17

Windykacja należności: (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20,

Komunalizacja, rodzinne ogrody działkowe (zgoda na wycinkę drzew), regulacje stanów prawnych nieruchomości: (32) 338-64-29

Ogólna informacja  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: (32) 338-64-05, (32) 338-64-06

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem(32) 238-54-45.

Z uwagi na państwa bezpieczeństwo zawieszamy oględziny we wszystkich sprawach dotyczących zmiany systemu ogrzewania, co w konsekwencji spowoduje wypłatę dotacji w innym terminie.

 • Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny: (32) 238-54-82, (32) 239-13-32.
 • Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE): (32) 238-54-60
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew: (32) 239-12-86, (32) 238-55-16, (32)239-11-75.
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców: (32) 238-56-79
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: (32) 238-55-32
 • Sprawy z zakresu geologii: (32)238-56-79
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d: (32) 238-54-60
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: (32) 238-54-60
 • Rejestracja łodzi/pontonu do celów wędkarskich oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego: (32) 238-54-45
 • Odpady przemysłowe, azbest: (32) 239-13-00
 • Ochrona powietrza: (32) 239-12-78,
 • Pozwolenia zintegrowane: (32) 238-54-20
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne: (32) 239-12-78
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych: (32) 239-12-86
 • Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków: (32) 238-56-79
 • Wydawanie zaświadczeń o lasach: (32) 238-54-60
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie: (32) 238-55-32
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) oraz wypisy i wyrysy z m.p.z.p. można otrzymać w formie elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

 • Wniosek o wydanie powyższych dokumentów można złożyć elektronicznie za pomocą platform SEKAP lub ePUAP.
 • Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który można założyć również przez internet (instrukcja pod linkiem https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)

Informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) można pozyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (MSIP), poprzez:

 •  PORTAL PLANISTYCZNY (część opisowa) – sprawdzanie przeznaczenia terenu w MPZP aktualne na dany dzień,
 • GEOPORTAL PLANISTYCZNY (część mapowa) – informacje o obiektach wyświetlanych na mapie oraz  zgłaszanie wniosków do MPZP i tworzenie załączników mapowe do wniosków.

Narzędzia pomocy: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/pomoc.html

Filmy instruktażowe: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/filmy-instruktazowy.html

Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można przesyłać drogą elektroniczna na adres mailowy: [email protected]

WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH
 • Odbiór odpadów komunalnych i współpraca z firmą Remondis:  (32)238-54-22,  (32)239-13-25.
 • Infrastruktura rowerowa oraz ciągi piesze poza pasem drogowym: .(32)239-11-13,   (32) 239-11-32.
 • Oświetlenie uliczne w mieście: (32) 238-54-23.
 • Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną: (32) 238-56-41
 • Transport publiczny: tel. (32) 238-54-26.
 • Utrzymanie czystości w mieście (kosze, przystanki, dzikie wysypiska: tel. (32) 238-54-25.
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. (32) 239-11-58.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA WODAMI
 • Zgłoszenia awarii kanalizacji deszczowej, pompowni, rowów i potoków, a także rozlewisk/zalewisk, braków elementów sieci (tj. wpusty deszczowe, pokrywy studni):  (32) 238-54-86, (32) 239-11-14.
 • Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień projektowych: (32) 239-11-17.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UWAGA! Ograniczona obsługa klientów zewnętrznych.

 • Dział Sprzedaży: (32) 338-39-51
 • Dział Wspólnot Mieszkaniowych: (32) 338-39-68
 • Dział Lokali Komunalnych: (32) 338-39-65
 • Sekretariat: (32) 239-11-19

Korespondencję elektroniczną należy przesyłać pod adres: [email protected]

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zygmunt
Zygmunt
2 lat temu

Urzędy zamknięte sądy też ciekawe czy wszyscy ci urzędnicy pobierają pensje i jak obywatel ma funkcjonować

spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI