Chcesz zasiadać w komisji wyborczej? Zobacz, co musisz zrobić

Już 16 listopada wybory samorządowe. Po raz kolejny potrzebne będą obwodowe komisje wyborcze.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz Komisarza Wyborczego w Katowicach.

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych zostaną powołane przez Miejską Komisję Wyborczą w Gliwicach, najpóźniej w dniu 27 października 2014 r.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez prezydenta miasta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez prezydenta miasta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje prezydent miasta spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej zgłaszanym przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę może być tylko osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców Miasta Gliwice, posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
– jest zameldowana na pobyt stały w Gliwicach lub została dopisana na swój wniosek do rejestru wyborców Miasta Gliwice;
– nie została na swój wniosek ujęta w rejestrze wyborców innej gminy;
– jest obywatelem polskim;
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
– nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
– nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na radnych.

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI