Szukasz pracy? UM Gliwice szuka pracowników

Nabór do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Termin składania ofert: 7 czerwca 2022 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
– użytkowaniem wieczystym nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice,
– obsługą bazy właścicieli przekształconych nieruchomości stanowiących dotychczas własność miasta Gliwice.

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, ekonomia (udokumentowane kserokopią dyplomu).
– Co najmniej rok stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Nieposzlakowana opinia.
– Znajomość przepisów:
.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
.ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – księga druga (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów

Termin składania ofert: 10 czerwca 2022 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
– Współuczestniczenie w planowaniu i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.
– Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych.
– Nadzór nad realizacją umów na prace projektowe i roboty budowlane.
– Współuczestniczenie w weryfikacji pozyskanych przez Wydział Inwestycji i Remontów dokumentacji projektowych.
– Współuczestniczenie w czynnościach nadzoru dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów zadań inwestycyjnych i remontowych.
– Współuczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika budownictwa, lub technika z zakresu: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie).
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Nieposzlakowana opinia.
– Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Nabór do Wydziału Architektury i Budownictwa

Termin składania ofert: 15 czerwca 2022 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
– Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków nieruchomych na terenie miasta Gliwice.
– Współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków, w tym:
.przeprowadzanie wizji w terenie,
.przygotowywanie opinii i wniosków dotyczących zagadnień konserwatorskich dla potrzeb organów samorządowych,
.przygotowywanie opinii oraz wytycznych konserwatorskich do projektów remontów oraz innych prac budowlanych dla budynków objętych ochroną konserwatorską oraz innych obiektów wyszczególnionych w miejscowym planie .zagospodarowania przestrzennego, jako obiekty zabytkowe, a także ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.
– Prowadzenie spraw związanych z Gminną Ewidencją Zabytków w Gliwicach.
Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: architektura, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, urbanistyka, archeologia (udokumentowane kserokopią dyplomu).
– Co najmniej rok doświadczenia zawodowego związanego z ochroną zabytków (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dokumentami wystawionymi przez pracodawców lub zleceniodawców, z których wynika okres świadczenia pracy i zakres wykonywanych obowiązków).
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Nieposzlakowana opinia.
– Znajomość przepisów:
.ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
.ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI