UM Gliwice szuka pracowników. Zobacz oferty pracy

Trwają nabory do urzędu miejskiego w Gliwicach. Jeśli szukasz pracy, to warto zapoznać się ze szczegółami tego artykułu.

Nabór do Biura Rozwoju Miasta

Do głównych obowiązków pracownika będzie należała koordynacja zadań związanych z rewitalizacją miasta, obejmująca m.in.:

 • przygotowanie założeń do opracowania gminnego programu rewitalizacji (GPR),
 • pozyskiwanie i analizę danych niezbędnych do opracowania GPR,
 • współpracę z ekspertami oraz publicznymi i prywatnymi podmiotami przy opracowaniu GPR, w tym prowadzenie konsultacji społecznych,
 • identyfikację miejskich projektów w zakresie rewitalizacji,
 • koordynację wdrażania i bieżące monitorowanie realizacji GPR,
 • ewaluację GPR.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w przygotowywaniu bądź wdrażaniu gminnych programów rewitalizacji lub doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel, Power Point) w stopniu bardzo dobrym.

Nabór do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty niezależne od Miasta, w tym m.in.:
  • analiza potrzeb lokalnych i zasobów przeznaczonych do realizacji zadań związanych z organizacją opieki nad dziećmi przez podmioty niepubliczne,
  • przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi,
  • przygotowywanie umów dotacji,
  • przeprowadzanie kontroli realizacji zadań,
  • prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu dotacji,
  • współpraca z instytucjami w ww. zakresie,
  • nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami i podmiotami ich zatrudniającymi poprzez przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym, wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • wizytacja i przygotowanie opinii dotyczącej spełniania przez lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, wymagań sanitarno-lokalowych.
 2. Realizacja miejskiego programu wspierania rodziny:
  • opracowywanie i wdrażanie miejskiego programu wspierania rodziny,
  • sporządzanie informacji dla potrzeb sprawozdawczych.
 3. Prowadzenie wykazu podmiotów, w których może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz podmiotów, gdzie skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatne prace na cele społeczne.Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
  2. Co najmniej rok stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
  3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
  7. Nieposzlakowana opinia.
  8. Znajomość przepisów:
   • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 – w zakresie nadzoru i zadań JST
    (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych – w zakresie zasad przyznawania i rozliczania dotacji
    (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie zasad przyznawania i rozliczania dotacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Termin składania dokumentów 20 kwietnia.

Nabór do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Przygotowywanie grafik na potrzeby publikacji informacyjno – promocyjnych.
 2. Skład do druku materiałów przeznaczonych  do publikacji.
 3. Współprowadzenie profili Miasta w mediach społecznościowych.
 4. Tworzenie treści do wykorzystania w mediach społecznościowych.
 5. Planowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej 3 lata stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Doskonała znajomość zasad języka polskiego.
 9. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559  z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w jednostkach samorządu terytorialnego lub współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • doświadczenie graficzne związane z pracą w instytucjach/działach zajmujących się polityką informacyjną bądź realizujących zadania z zakresu komunikacji społecznej, promocji, PR,
 • znajomość bezpłatnych narzędzi umożliwiających tworzenie grafik do wykorzystania w mediach społecznościowych oraz wiedza z zakresu ich tworzenia,
 • doświadczenie w prowadzeniu firmowych profili w mediach społecznościowych,
 • umiejętność przetwarzania informacji i tworzenia treści do wykorzystania w mediach społecznościowych.

Termin składania dokumentów 7 kwietnia

Nabór do Wydziału Geodezji i Kartografii

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: aktualizacja baz danych geodezyjnych oraz wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej rok stażu pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość oprogramowania EWID,
 • posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu geodezji i kartografii wynikających z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) – potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień.

Termin składania dokumentów – 28 kwietnia.

To nie wszystkie ogłoszenia. Na kolejnej podstronie zamieściliśmy następne. Przejdź na następną stronę

Kliknij, aby przejść na podstronę 2 i zobaczyć kolejne 4 ogłoszenia

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Covid
Covid
9 miesięcy temu

tyle lat dają radę…nie można im przeszkadzać więc nie ma co się pachać 😀

Hfała im.

gorol
gorol
9 miesięcy temu

jaki piniondz za ta robota ?

Covid
Covid
9 miesięcy temu
Reply to  gorol

nawet jak jest to 2.5-3k netto to i tak warto…

– odpowiedzialność żadna
– robota nie zająć
– kawa nonstop + klachy

– dodatki, nagrody, 13 pensja – inflacyjne co rok

spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI